Accesul persoanelor în unităŃile de învătământ liceal,

Accesul persoanelor în unităŃile de învăŃământ liceal, în centrul de
examen, în centrul zonal de evaluare si în centrul regional/judeŃean/al
municipiului Bucuresti de contestaŃii
Art.20 Accesul persoanelor care au atribuŃii de control în unităŃile de
învăŃământ liceal care organizează probe de evaluare a competenŃelor lingvistice
si digitale, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare sau în centrele
de contestaŃii judeŃene/regionale
(1) Delegatul Comisiei NaŃionale de Bacalaureat poate intra în unităŃile de
învăŃământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenŃelor lingvistice
si digitale, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare si în centrul regional/
judeŃean/ al municipiului Bucuresti de contestaŃii, pe baza delegaŃiei pe care o
primeste de la Comisia NaŃională de Bacalaureat si a buletinului de identitate sau a
cărŃii de identitate, pe care le prezintă, la intrarea în instituŃie, organelor de pază.
Delegatul Comisiei NaŃionale de Bacalaureat are dreptul:
a) să intre în sălile de examen si în toate spaŃiile la care au acces comisia si candidaŃii
din unitatea de învăŃământ în care se desfăsoară probele de evaluare a competenŃelor
lingvistice si digitale sau din centrul de examen;
b) să intre în sălile si în toate spaŃiile la care are acces comisia din centrul de evaluare
în care se evaluează lucrările scrise;
c) să intre în sălile si în toate spaŃiile la care are acces comisia din centrul
regional/judeŃean/al municipiului Bucuresti de contestaŃii, în care se reevaluează
lucrările scrise;
d) să intre în sala în care îsi desfăsoară activitatea comisia de bacalaureat
judeŃeană/a municipiului Bucuresti;
e) să controleze documentele comisiei de bacalaureat judeŃene/a municipiului
Bucuresti si ale comisiei de bacalaureat din centrul inspectat.
(2) Delegatul comisiei de bacalaureat judeŃene/a municipiului Bucuresti poate
intra în centrele de bacalaureat pe baza delegaŃiei pe care o primeste de la comisia de
bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti si a buletinului de identitate sau a
cărŃii de identitate, pe care le prezintă la intrarea în instituŃie organelor de pază.
Delegatul comisiei de bacalaureat judeŃene/a municipiului Bucuresti are ca atribuŃii
monitorizarea desfăsurării examenului în centrele de bacalaureat si sesizarea comisiei
de bacalaureat judeŃene/a municipiului Bucuresti, asupra disfuncŃiilor constatate în
respectarea metodologiei de bacalaureat. Delegatul comisiei de bacalaureat judeŃene/a
municipiului Bucuresti are aceleasi drepturi si obligaŃii ca si delegatul Comisiei
NaŃionale de Bacalaureat.Art.21 Accesul persoanelor străine în centrele de bacalaureat
(1) În timpul desfăsurării probelor din cadrul examenului de bacalaureat, nu pot
intra în unitatea de învăŃământ liceal/centrul de examen alte persoane, în afara celor
prevăzute de prezenta metodologie.
(2) Presa are acces în unităŃile de învăŃământ liceal care organizează probe de
evaluare a competenŃelor lingvistice si digitale sau în centrele de examen numai cu
avizul presedintelui comisiei si însoŃită de un membru al comisiei, exclusiv înainte de
începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei
(înregistrări/fotografii/preluări de imagine) este necesar acceptul persoanelor care
apar în materialele respective.
(3) În cazul unor situaŃii de urgenŃă pentru reparaŃii si întreŃinere (canalizare,
electricitate, copiatoare etc.) presedintele comisiei din centrul de bacalaureat aprobă
accesul persoanelor competente pentru intervenŃiile necesare. În acest caz, se va
încheia un proces-verbal, în care vor fi consemnate datele de identificare ale
persoanei/persoanelor si intervalul orar în care acestea au fost în centrul respectiv. Se
interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de
comunicare. Presedintele se va asigura că persoanele menŃionate nu au acces la
documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare si nu pot comunica nici cu
un candidat;
(4) Accesul persoanelor străine în centrul de examen se face pe baza buletinului de
identitate/cărŃii de identitate sau a pasaportului. În situaţia în care aceste persoane
au asupra lor materiale nepermise (telefon mobil, orice mijloc electronic de calcul sau
comunicare etc.) se va proceda în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2).
Art.22 Accesul comisiei în centrele de examen
(1) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face între orele 7 si 7:30; intrarea
în centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cărŃii de identitate
si a legitimaŃiei/ adeverinŃei de serviciu.
(2) Asistentul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane
mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste,
cărŃi) va primi un plic/o pungă în care să introducă toate materialele, împreună cu un
bileŃel/o etichetă pe care îsi notează numele si prenumele; apoi va fi îndrumat de către
un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Sala
de depozitare a obiectelor personale este supravegheată de o persoană desemnată de
comisia de examen.
Art.23 Accesul comisiei în centrul zonal de evaluare/centrul judeŃean/ al
municipiului Bucuresti sau regional de contestaŃii
(1) Prezentarea comisiei în centrele zonale de evaluare se face după cum urmează:
a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul
zonal de evaluare se prezintă zilnic, pe perioada evaluării, între orele 8 si
8:30, începând cu ziua precedentă primei probe scrise;
b) profesorii evaluatori se prezintă în ziua probei la ora 16, iar în zilele
următoare, până la finalizarea corectării, între orele 8 si 8:30. Intrarea
în centrul de examen de face pe baza buletinului/cărŃii de identitate si a
legitimaŃiei/ adeverinŃei de serviciu.
(2) În timpul desfăsurării activităŃii de evaluare, profesorii evaluatori vor preda
telefoanele mobile si orice alte mijloace de comunicare electronică, conform procedurii
menŃionate la art.22, alin.(2).
Art.24 Accesul candidaŃilor în centrul de examen
(1) Accesul candidaŃilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul
7:30-8:30.(2) Presedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control,
formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenŃi sau membrii comisiei) si
personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.
(3) La accesul candidaŃilor în centrul de examen se procedează astfel:
– un cadru didactic si un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui
candidat prezentarea actului de identitate, si verifică dacă fotografiile corespund;
– candidaŃii sunt îndrumaŃi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de
examen;
– candidaŃii sunt atenŃionaŃi să citească extrasele din Metodologie afisate pe usa sălii
de examen si să nu staŃioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
– candidaŃii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaŃi
spre sala de depozitare a acestora.
(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane
mobile, culegeri, manuale, notiŃe, însemnări etc., precum si orice mijloace electronice
de calcul sau de comunicare, posetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le
introducă împreună cu un bileŃel/etichetă pe care îsi notează numele si prenumele si
va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a
obiectelor personale.
(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea
în centrul de examen si va fi supravegheată de o persoană dintre asistenŃi, desemnată
de comisia de examen.
(6) După ce au trecut de punctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor
personale (nepermise în sala de examen), candidaŃii se deplasează spre sala de
examen, unde sunt repartizaŃi conform tabelelor afisate pe usi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top