Atributiile Comisiei de BACALAUREAT

Atributiile Comisiei de BACALAUREAT

 

Comisia de bacalaureat de evaluare a competenŃelor lingvistice si
digitale
Art.12 – (1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competenŃelor lingvistice si
digitale se organizează în fiecare unitate de învăŃământ liceal care are clase terminale
si se compune din:
– presedinte – directorul sau directorul adjunct al unităŃii de învăŃământ;
– secretar – un cadru didactic cu abilităŃi în operarea pe calculator/informatician;
– membri – 1-2 cadre didactice;
– asistenŃi – câte 2 cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se susŃine
proba, pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe scrise sau practice de examen;
– profesori examinatori – profesori de specialitate, pentru fiecare disciplină de examen
la care se susŃin probe de evaluare a competenŃelor.
(2) Secretarul comisiei, membrii, asistenŃii si profesorii examinatori sunt selectaŃi
dintre cadrele didactice din unitatea de învăŃământ.
Art.13 – Comisia de bacalaureat de evaluare a competenŃelor lingvistice si
digitale are următoarele atribuŃii:
(1) răspunde de organizarea, în unitatea de învăŃământ respectivă, a probelor de
evaluare a competenŃelor lingvistice si digitale, în conformitate cu prevederile prezentei
metodologii;
(2) asigură desfăsurarea corespunzătoare a tuturor probelor de evaluare a
competenŃelor lingvistice si digitale;
(3) controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au
sarcini privind organizarea si desfăsurarea probelor de evaluare a competenŃelor
lingvistice si digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
(4) elaborează documentele necesare desfăsurării probelor de evaluare a
competenŃelor lingvistice si digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
(5) elaborează si completează documentele necesare înscrierii si participării
candidaŃilor din seria curentă la probele din cadrul examenului de bacalaureat;
(6) asigură condiŃiile necesare organizării si desfăsurării probelor de evaluare a
competenŃelor lingvistice si digitale – sălile în care se desfăsoară probele, imprimatele
pentru lucrările scrise, copiatoare, fisete pentru păstrarea documentelor de
bacalaureat în deplină siguranŃă, calculatoare având softul necesar pentru
desfăsurarea probei de evaluare a competenŃelor digitale, telefon, fax, radio, conexiune
internet etc.;
(7) completează cataloagele electronice cu numele, iniŃiala tatălui si prenumele
candidaŃilor, cu disciplinele de examen pe care acestia le susŃin, colectează si transmit
alte date necesare, solicitate de Comisia NaŃională de Bacalaureat sau de comisia de
bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti;
(8) examinează candidaŃii la probele de evaluare a competenŃelor lingvistice si
digitale;
(9) înregistrează în catalogul electronic participarea/neparticiparea candidaŃilor la
probele de evaluare a competenŃelor lingvistice si digitale si, după caz, rezultatele
obŃinute la acestea;
(10) afisează listele candidaŃilor care s-au prezentat la probele de evaluare a
competenŃelor lingvistice si digitale, precum si, după caz, rezultatele obŃinute de
acestia;
(11) repartizează candidaŃii pe săli, pentru probele de evaluare a competenŃelor
lingvistice si digitale, în ordine alfabetică si afisează listele respective, cu 24 de ore
înainte de prima probă, la avizierul unităŃii de învăŃământ si pe usile sălilor în care se
desfăsoară probele. La proba de evaluare a competenŃei lingvistice, repartizarea pe săli
se face în ordine alfabetică, în funcŃie de limba la care candidaŃii susŃin proba;

(12) sesizează imediat comisiei de bacalaureat judeŃene/a municipiului Bucuresti
orice situaŃie deosebită, apărută în timpul desfăsurării probelor;
(13) stabileste, prin tragere la sorŃi, în dimineaŃa fiecărei probe scrise sau practice,
repartizarea pe săli a asistenŃilor si îi instruieste;
(14) preia, de la Centrul NaŃional pentru Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul
Preuniversitar, subiectele si pregăteste subiectele pentru probele orale;
(15) multiplică, pentru fiecare candidat, subiectele pentru probele scrise, respectiv,
după caz, pentru proba practică pe calculator, conform procedurilor aprobate;
(16) distribuie candidaŃilor subiectele multiplicate pentru probele scrise, respectiv,
după caz, pentru proba practică pe calculator;
(17) ia măsuri pentru ca, în spaŃiile în care îsi desfăsoară activitatea comisia de
bacalaureat sau se desfăsoară probele scrise de examen, să nu pătrundă persoane
străine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti,
de Comisia NaŃională de Bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie;
(18) asigură examinarea candidaŃilor la toate tipurile de probe stabilite pentru
disciplinele incluse în evaluarea competenŃelor lingvistice si digitale, respectând
prevederile prezentei metodologii, precum si procedurile si standardele de evaluare si
examinare stabilite de Centrul NaŃional pentru Curriculum si Evaluare în
ÎnvăŃământul Preuniversitar;
(19) elaborează si transmite comisiilor de bacalaureat judeŃene/a municipiului
Bucuresti, în termen de patru zile de la încheierea fiecărei probe de evaluare a
competenŃelor lingvistice si digitale, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea
acesteia;
(20) asigură securitatea tuturor lucrărilor/documentelor de examen, scrise sau
electronice si le păstrează până la sfârsitul anului scolar următor;
(21) atribuŃiile membrilor Comisiei de bacalaureat de evaluare a competenŃelor
lingvistice si digitale sunt prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, privind
aprobarea calendarului si a metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de
bacalaureat -2010 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top