Comisia de bacalaureat din centrul de examen

Comisia de bacalaureat din centrul de examen

 

Art.14 – (1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din:
– presedinte – un cadru didactic universitar, având titlul stiinŃific de doctor, numit
prin ordin al ministrului EducaŃiei, Cercetării si Inovării;
– 1-2 vicepresedinŃi – inspectori scolari de specialitate, directori sau profesori având
gradul didactic I sau II;
– secretar – un cadru didactic cu abilităŃi în operarea pe calculator/informatician;
– membri – 1-5 profesori, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilităŃi în
operarea pe calculator;
– asistenŃi – câte 2 cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se susŃine
proba, pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe scrise de examen;
(2) Al doilea vicepresedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numărul
de candidaŃi depăseste 450.
(3) La centrele de examen unde se susŃin probe în limbile minorităŃilor, cel puŃin
unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective.
Art.15 – Comisia de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atribuŃii:
(1) organizează si răspunde de desfăsurarea examenului de bacalaureat în centrul
respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
(2) asigură organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a probelor scrise;

(3) controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au
sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;
(4) preia, sub semnătura presedintelui, de la directorul unităŃii de învăŃământ în
care se află centrul de examen, documentele necesare desfăsurării examenului de
bacalaureat. Conducerea unităŃii de învăŃământ în care este organizat centrul de
examen asigură condiŃiile necesare organizării si desfăsurării examenului – sălile de
concurs, imprimatele pentru lucrările scrise, copiatoare, fisete pentru păstrarea
documentelor de bacalaureat în deplină siguranŃă, calculatoare, telefon, fax, radio;
(5) verifică autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiŃiilor de participare
la examen si întocmirea listelor de înscriere; conducerile unităŃilor de învăŃământ
arondate centrului de examen răspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor
predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat;
(6) verifică modul în care au fost completate cataloagele electronice cu numele,
iniŃiala tatălui si prenumele candidaŃilor, disciplinele de examen pe care acestia le
susŃin la probele scrise, participarea candidaŃilor la probele de evaluare a
competenŃelor lingvistice si digitale si, după caz, rezultatul evaluării acestora;
(7) înregistrează în catalogul electronic notele obŃinute la probele pe care candidaŃii
le-au susŃinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la
care candidaŃii au obŃinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internaŃionale si
pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectivă, conform art.4,
din prezenta metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe
baza adeverinŃelor/ dovezilor depuse de candidaŃi la înscriere. AdeverinŃele/ dovezile
rămân ca anexă la forma tipărită a catalogului electronic si se păstrează permanent.
Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marchează în catalogul
electronic, precizând, într-o notă de subsol, că au fost obŃinute în sesiunile anterioare
sau că au fost echivalate;
(8) repartizează candidaŃii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică,
afisează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităŃii de
învăŃământ si pe usile sălilor în care se desfăsoară probele; repartizarea pe săli se face
în ordine alfabetică, în funcŃie de disciplinele si tipul de subiecte solicitate de
candidaŃi pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probă;
(9) sesizează imediat comisiei de bacalaureat judeŃene/a municipiului Bucuresti
orice situaŃie deosebită, apărută în timpul desfăsurării examenului, si solicită, dacă
este cazul, subiecte de rezervă;
(10) stabileste, prin tragere la sorŃi, în dimineaŃa fiecărei probe, repartizarea pe săli
a asistenŃilor si îi instruieste;
(11) preia, de la Centrul NaŃional pentru Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul
Preuniversitar, conform procedurilor aprobate, subiectele si multiplică, pentru fiecare
candidat, subiectul pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de examen;
(12) distribuie candidaŃilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
(13) ia măsuri pentru ca, în spaŃiile în care îsi desfăsoară activitatea comisia de
bacalaureat sau se desfăsoară probele scrise de examen, să nu pătrundă persoane
străine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti ,
de Comisia NaŃională de Bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie;
(14) asigură, prin presedinte, însoŃit de vicepresedinte, de secretar sau de un
membru al comisiei, transportul în deplină siguranŃă si predarea, cu proces-verbal, la
centrele zonale de evaluare, a lucrărilor scrise si a catalogului electronic, completat cu
numele candidaŃilor si cu denumirea probelor susŃinute de acestia. Pentru fiecare
disciplină si tip de subiect, pentru care s-a susŃinut probă scrisă în centrul respectiv
de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
(15) primeste de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si
vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul
electronic cu notele obŃinute de candidaŃi si două exemplare, în formă tipărită,stampilate si semnate, ale catalogului electronic, asigurând transportul acestora, în
deplină siguranŃă, la centrul de examen;
(16) afisează listele cu rezultatele obŃinute de candidaŃi, după primirea acestora de
la centrele zonale de evaluare;
(17) primeste eventualele contestaŃii la probele scrise;
(18) transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidaŃilor care
contestă notele obŃinute la evaluarea iniŃială;
(19) afisează rezultatele definitive, după rezolvarea contestaŃiilor;
(20) extrage din catalogul electronic situaŃia la examen a candidaŃilor proveniŃi de la
alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor
respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat;
(21) elaborează si transmite comisiilor de bacalaureat judeŃene/a municipiului
Bucuresti, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen,
rapoarte privind organizarea si desfăsurarea acesteia;
(22) predă directorului unităŃii de învăŃământ în care s-a organizat centrul de
examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si două exemplare tipărite ale
catalogului electronic, semnate si stampilate, precum si celelalte documente întocmite
pentru organizarea examenului.
(23) atribuŃiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul de examen sunt
prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, privind aprobarea calendarului si a
metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat -2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top