Dispozitii Generale

I DISPOZIłII GENERALE
Art.1 – (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenŃelor,
a nivelului de cultură generală si de specializare, atins de absolvenŃii de liceu.
(2) Dreptul de a susŃine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăŃământul
liceal, indiferent de forma de învăŃământ.
(3) Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Inovării, numit în continuare M.E.C.I.,
organizează în fiecare an scolar, potrivit legii, două sesiuni de bacalaureat.
(4) M.E.C.I. organizează în fiecare an scolar o sesiune specială de bacalaureat,
pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanŃi la loturile olimpice si la competiŃiile
sportive si artistice internaŃionale care se desfăsoară în perioada sesiunii normale de
bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului
EducaŃiei, Cercetării si Inovării.
(5) Elevii claselor a XII-a din clasele/secŃiile cu predare în regim bilingv a limbii
franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, susŃin probele specifice
ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, după caz,
ale metodologiei specifice.
Art.2 – (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăŃământul
superior, în conformitate cu condiŃiile generale si specifice stabilite în acest sens.
(2) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează
diplomă de bacalaureat.
(3) AbsolvenŃii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de
minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obŃinut media 10 primesc diplomă
de merit.
Art.3 – (1) CandidaŃii proveniŃi din unităŃile de învăŃământ de stat si din unităŃile de
învăŃământ particular acreditate au dreptul să susŃină examenul de bacalaureat, fără
taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiŃionate de
achitarea unor taxe.
(2) CandidaŃii proveniŃi din unităŃile de învăŃământ particular autorizate să
funcŃioneze provizoriu vor susŃine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de
examen stabilite de inspectoratele scolare judeŃene/al municipiului Bucuresti.
(3) Taxele de examen menŃionate la alineatele (1) si (2) se stabilesc anual, până la
data de 1 decembrie, de către M.E.C.I.
Art.4 – (1) CandidaŃii care au participat, dar nu au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita
recunoasterea unora dintre probele promovate în anii menŃionaŃi, în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii.
(2) Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obŃinut premii individuale la
concursuri/olimpiade scolare internaŃionale recunoscute de către M.E.C.I. au
posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au
obŃinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă. Lista concursurilor/olimpiadelor
scolare internaŃionale recunoscute de către M.E.C.I. se publică pe site-ul Ministerului
EducaŃiei, Cercetării si Inovării până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat.

(3) Recunoasterea/echivalarea probelor se face de către directorul unităŃii
respective, în urma solicitării scrise a candidatului si a prezentării dovezilor privind
obţinerea premiului la concursul/ olimpiada internaţională. Documentele menŃionate
se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unităŃii de învăŃământ.
Art.5 – În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
– asistent – cadru didactic de altă specialitate decât cea la care se susŃine proba, cu
atribuŃii de supraveghere în sălile din centrele de examen;
– borderou de evaluare – document-tip în care se înregistrează, conform baremului de
evaluare/de corectare si de notare, punctajul alocat fiecărui răspuns, defalcat unitar
la nivel de disciplină, în cadrul centrului de examen;
– catalog electronic – document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul
centrului de examen, care cuprinde datele de identificare ale candidaŃilor si notele
obŃinute de acestia, precum si numele componenŃilor comisiei de bacalaureat si ale
profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizează
două copii în formă tipărită, semnate de presedinŃi, vicepresedinŃi, secretari si
profesori examinatori/evaluatori;
– centru de examen, centru zonal de evaluare – unităŃi de învăŃământ organizate
special pentru desfăsurarea probelor scrise, respectiv evaluarea lucrărilor scrise din
cadrul examenului de bacalaureat;
– Comisie NaŃională de Bacalaureat, comisie de bacalaureat judeŃeană/a
municipiului Bucuresti, comisie de bacalaureat de evaluare a competenŃelor
lingvistice si digitale, comisie de bacalaureat din centrul de examen, comisie de
bacalaureat din centrul zonal de evaluare, comisie regională/judeŃeană/a
municipiului Bucuresti de contestaŃii – grupuri de cadre didactice cu o structură
ierarhică, cu atribuŃii specifice în organizarea si desfăsurarea examenului, la nivel
naŃional, judeŃean sau local;
– diplomă de bacalaureat – document oficial care atestă promovarea examenului de
bacalaureat;
– disciplină de examen – conŃinuturi studiate/competenŃe dobândite pe parcursul
liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor
subiecte de examen;
– fisă-tip informatizată – cerere individuală de înscriere la examen, în format
electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de
examen pentru care acesta a optat;
– probă de examen – formă de examinare programată să se desfăsoare la o anumită
dată, în conformitate cu un anumit calendar, constând în susŃinerea unui test oral,

scris si/sau practic, la anumite discipline de examen;

– probă de evaluare a competenŃelor lingvistice si digitale – una din probele A, B,
C, D menŃionate la alin. (4) al Art.26 din legea învăŃământului nr. 84/1995, cu
modificările si completările ulterioare: proba de evaluare a competenŃelor lingvistice de
comunicare orală în limba română, proba de evaluare a competenŃelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă – pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o
limbă a minorităŃilor naŃionale, proba de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o
limbă de circulaŃie internaŃională studiată pe parcursul învăŃământului liceal, proba
de evaluare a competenŃelor digitale;
– procedură – act intern care precizează modalitatea oficială de desfăsurare a
anumitor activităŃi si care cuprinde: standarde, criterii, date-limită, responsabilităŃi si
soluŃii practice pentru realizarea acestora;
– profesor examinator/evaluator – cadru didactic de specialitate cu atribuŃii în
examinarea si evaluarea candidaŃilor la probele de evaluare a competenŃelor lingvistice
si digitale, definite conform prezentei metodologii, respectiv în evaluarea lucrărilor
scrise, în baza unor bareme de evaluare/de corectare si de notare;

– reevaluare a lucrărilor – procesul de evaluare a unor lucrări, în condiŃii de
resecretizare, de către alŃi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea
iniŃială, cu scopul verificării corectitudinii evaluării iniŃiale;
– sesiune de bacalaureat – perioadă prestabilită în care se înscriu candidaŃii, se
susŃin probele de examen, se depun si se soluŃionează contestaŃiile si se afisează
rezultatele;
– stagiu de instruire – cursuri de instruire organizate pentru cadre didactice, axate pe
problematica specifică evaluării, precum si a organizării si a desfăsurării examenului,
care se realizează înaintea sesiunilor de bacalaureat;
– subcomisie – grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din
centrul de examen, care are atribuŃii specifice în organizarea si desfăsurarea
examenului într-o unitate de învăŃământ arondată centrului de examen, plasată în
altă locaŃie sau în altă localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen;
subcomisiile se pot organiza în cadrul comisiei si pe profiluri, pe specializări, eventual
în funcŃie de limba de predare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top