ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROBELOR

VI. ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROBELOR

 

Probele de certificare a competenŃelor lingvistice si digitale
Art.48 – (1) La proba de evaluare a competenŃelor lingvistice de comunicare orală
în limba română, respectiv în limba maternă, precum si la proba orală din cadrul
probei C, de evaluare a competenŃei lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională
studiată în liceu, candidaŃii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se
criteriul alfabetic si ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă
comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui
candidat.
(2) Se interzice candidaŃilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale,
dicŃionare, notiŃe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvareasubiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare. Nerespectarea dispoziŃiilor referitoare la introducerea de materiale
interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către
presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite
sau nu.
(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet si primeste hârtie stampilată
pentru ciornă.
(4) Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute,
iar pentru susŃinerea acestora în faŃa comisiei, câte10 – 15 minute.
(5) La examenul oral de limba si literatura maghiară (proba B) candidaŃii pot folosi
culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de
începerea examenului de către comisia de examinare.
(6) După susŃinerea probei, candidatul predă ciorna semnată si biletul de examen.
(7) Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice si să ia măsurile ce se
impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.
(8) Comisia de bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti va fi informată,
imediat, despre orice situaŃie specială.
Art.49 – (1) În conformitate cu procedura stabilită de Centrul NaŃional pentru
Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, comisia de bacalaureat de
evaluare a competenŃelor lingvistice si digitale, organizată la nivelul unităŃii de
învăŃământ liceal, realizează planificarea celor trei tipuri de probe care compun proba
de evaluare a competenŃei lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională, precum
si planificarea nominală a elevilor, pentru susŃinerea acestora. Planificarea probelor
se face în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.
(2) Subiectele pentru proba de evaluare a competenŃei lingvistice într-o limbă de
circulaŃie internaŃională studiată în liceu sunt transmise unităŃilor de învăŃământ
liceal, conform procedurii menŃionate la alin. (1).
Art.50 – (1) Sălile în care se desfăsoară proba de înŃelegere a unui text audiat, din
cadrul probei C, de evaluare a competenŃei lingvistice într-o limbă de circulaŃie
internaŃională studiată în liceu, vor fi pregătite de comisia de bacalaureat din unitatea
de învăŃământ liceal, în conformitate cu prevederile Art. 54 din prezenta metodologie.
(2) Înaintea intrării în săli pentru proba de înŃelegere a unui text audiat, din cadrul
probei C, de evaluare a competenŃei lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională
studiată în liceu, presedintele comisiei din unitatea de învăŃământ liceal instruieste
asistenŃii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de
organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat si ale procedurii transmise de
Centrul NaŃional pentru Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, cu
informaŃiile pe care trebuie să le furnizeze candidaŃilor aflaŃi în săli.
(3) La încheierea instructajului, participanŃii vor semna un proces-verbal, care se
va arhiva, alături de celelalte documente ale examenului.
(4) CandidaŃii sunt repartizaŃi în săli, în ordine alfabetică, câte unul în bancă,
conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenŃelor
lingvistice si digitale, organizată la nivelul unităŃii de învăŃământ. AsistenŃii verifică
documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.
(5) Se interzice candidaŃilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale,
dicŃionare, notiŃe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare. Nerespectarea dispoziŃiilor referitoare la introducerea de materiale
interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către
presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.(6) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenŃii vor explica elevilor modul de
desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
(7) Înainte de aducerea subiectelor în săli, fiecare candidat primeste o coală de
hârtie tipizată, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate
prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si
completează citeŃ celelalte date de pe colŃul ce urmează a fi lipit.
(8) La ora stabilită pentru începerea probei, textul înregistrat pe o casetă sau pe un
CD este audiat de două ori. Pe măsură ce audiază textul, elevii încep rezolvarea
subiectelor. Timpul total alocat pentru rezolvarea subiectelor este de 20 de minute,
incluzând timpul alocat celor două audieri ale textului înregistrat.
(9) După ce îsi încheie lucrările, candidaŃii numerotează foile, sub îndrumarea
asistenŃilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colŃul din dreapta,
indicând pagina curentă si numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,
pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate
paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri,
partea nescrisă fiind barată de către asistenŃi.
(10) După încheierea numerotării, candidaŃii predau asistenŃilor lucrările si
semnează pentru confirmarea predării lucrării si a numărului de pagini. ColŃul colii
tipizate va fi lipit, în prezenŃa candidatului, numai după ce asistenŃii din săli au
verificat identitatea candidaŃilor si după ce acestia semnează în interiorul porŃiunii
care urmează a fi sigilată.
(11) La predarea lucrărilor, asistenŃii barează spaŃiile nescrise, verifică numărul de
pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaŃii,
precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.
(12) La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidaŃii predau
lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Trei
candidaŃi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(13) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se
consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenŃi si atrage după sine
eliminarea candidatului din examen.
(14) În timpul desfăsurării probei, asistenŃii răspund de asigurarea ordinii si a
linistii în sala de clasă, de respectarea de către candidaŃi a tuturor prevederilor
prezentei metodologii. AsistenŃii au obligaŃia să verifice dacă elevii au pătruns în sală
cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar
permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si să ia măsurile ce se impun,
conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenŃii nu permit
candidaŃilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizează
presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.
(15) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăsurarea
examenului, semnalate asistenŃilor de către candidaŃi sau sesizate de vicepresedinte,
secretar, membrii comisiei, de asistenŃi sau de către delegaŃii Comisiei NaŃionale de
Bacalaureat ori ai comisiei judeŃene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice si să ia măsurile ce se
impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.
(16) La finalizarea probei, asistenŃii predau, sub semnătură, lucrările scrise
presedintelui si celorlalŃi membri ai comisiei. Acestia verifică dacă numărul lucrărilor
predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a
lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe
lucrare si în procesul-verbal si dacă au fost barate spaŃiile nescrise.
Art.51 – (1) Proba scrisă din cadrul probei C), de evaluare a competenŃei lingvistice
într-o limbă de circulaŃie internaŃională studiată în liceu, se desfăsoară la data
stabilită de comisia de bacalaureat din unitatea de învăŃământ liceal, în bazaprocedurii stabilite de Centrul NaŃional pentru Curriculum si Evaluare în
ÎnvăŃământul Preuniversitar.
(2) La organizarea probei menŃionate la alin. (1), se vor respecta prevederile referitoare
la organizarea si desfăsurarea probelor scrise, prevăzute în prezenta metodologie.
Art.52 – (1) În conformitate cu procedura stabilită de Centrul NaŃional pentru
Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, comisia de bacalaureat de
evaluare a competenŃelor lingvistice si digitale, organizată la nivelul unităŃii de
învăŃământ liceal realizează planificarea probei de evaluare a competenŃelor digitale
precum si planificarea nominală a elevilor, pentru susŃinerea acestora. Planificarea
probelor se face în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.
(2) Proba D, de evaluare a competenŃelor digitale, se desfăsoară în laboratoarele de
informatică din unităŃile de învăŃământ liceal.
(3) Subiectele pentru proba de evaluare a competenŃelor digitale sunt transmise
unităŃilor de învăŃământ liceal, conform procedurii menŃionate la alin. (1).
Art.53 –(1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competenŃelor lingvistice si
digitale, organizată la nivelul unităŃii de învăŃământ liceal, asigură, înaintea probei de
evaluare a competenŃelor digitale, pregătirea laboratoarelor de informatică si a
calculatoarelor pentru buna desfăsurare a acesteia. Comisia se va asigura că toate
calculatoarele au softul necesar pentru rezolvarea subiectelor, în conformitate cu
programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competenŃelor digitale, că există
conectare la internet pentru fiecare calculator etc. Totodată, la pregătirea
calculatoarelor se va avea în vedere ca, în timpul probei, candidaŃii să nu poată
comunica între ei prin calculator si ca toate calculatoarele să aibă aceeasi informaŃie
pentru toŃi candidaŃii.
(2) Sălile în care se desfăsoară proba de evaluare a competenŃelor digitale vor fi
pregătite de comisia de bacalaureat din unitatea de învăŃământ liceal si în sensul
respectării prevederilor Art. 54 din prezenta metodologie.
(3) Înaintea intrării în laboratoarele de informatică pentru proba de evaluare a
competenŃelor digitale, presedintele comisiei din unitatea de învăŃământ liceal
instruieste asistenŃii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei
de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat si ale procedurii transmise
de Centrul NaŃional pentru Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, cu
informaŃiile pe care trebuie să le furnizeze candidaŃilor aflaŃi în săli.
(4) La încheierea instructajului, participanŃii vor semna un proces-verbal, care se
va arhiva, alături de celelalte documente ale examenului.
(5) CandidaŃii sunt repartizaŃi în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator,
conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenŃelor,
organizată la nivelul unităŃii de învăŃământ. AsistenŃii verifică documentul de
identitate al fiecărui candidat aflat în sală.
(6) Se interzice candidaŃilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale,
dicŃionare, notiŃe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de stocare a
informaŃiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziŃiilor referitoare la
introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a
candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele
interzise au fost folosite sau nu.
(7) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenŃii vor explica elevilor modul de
desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
(8) La finalul probei, în funcŃie de procedurile stabilite de Centrul NaŃional pentru
Curriculum si Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, candidaŃii vor preda
asistenŃilor foile pe care au rezolvat subiectul sau vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obŃinute prin rezolvarea subiectelor propuse,
precum si un fisier în care vor nota răspunsuri la eventualele întrebări conŃinute în
subiecte. Acestea constituie documente de examen.
(9) În timpul desfăsurării probei, asistenŃii răspund de asigurarea ordinii si a
linistii în sala în care se desfăsoară proba, de respectarea de către candidaŃi a tuturor
prevederilor prezentei metodologii. AsistenŃii au obligaŃia să verifice dacă elevii au
pătruns în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale
care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si să ia măsurile ce se
impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenŃii nu permit
candidaŃilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizează
presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.
(10) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăsurarea
examenului, semnalate asistenŃilor de către candidaŃi sau sesizate de vicepresedinte,
secretar, membrii comisiei, de asistenŃi sau de către delegaŃii Comisiei NaŃionale de
Bacalaureat ori ai comisiei judeŃene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice si să ia măsurile ce se
impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.
(11) Dacă rezolvarea subiectelor se face în scris, prevederile de la alin. (7), (9)-(13)
ale art. 50 se aplică si pentru proba de evaluare a competenŃelor digitale.
(12) La finalizarea probei, asistenŃii predau presedintelui si celorlalŃi membri ai
comisiei, lucrările scrise, sub semnătură. Acestia verifică dacă numărul lucrărilor
predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a
lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe
lucrare si în procesul-verbal si dacă au fost barate spaŃiile nescrise.
Probele scrise
Art.54 – (1) La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor
activităŃi, prin:
a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de
regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puŃin 15 candidaŃi;
b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenŃa pe candidaŃi în
elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale cu candidaŃii repartizaŃi în sala
respectivă si a prevederilor metodologiei, care îi informează pe acestia că pătrunderea
în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de
calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea
din examen;
d) afisarea, pe usa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe
elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau
în considerare.
(2) Comisia din centrul de examen va lua toate măsurile ca si în celelalte spaŃii la
care au acces candidaŃii, înainte sau în timpul examenului, să nu se afle materiale
care pot ajuta candidaŃii la elaborarea răspunsurilor.
Art.55 – (1) Înaintea intrării în săli, presedintele comisiei din centrul de
examen instruieste asistenŃii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile
metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, cu informaŃiile
pe care trebuie să le furnizeze candidaŃilor aflaŃi în săli.
(2) La încheierea instructajului, participanŃii vor semna un proces-verbal, care se
va arhiva, alături de celelalte documente ale examenului.(3) Repartizarea în săli a celor doi asistenŃi – cadre didactice de altă specialitate
decât cea la care se susŃine examenul, din altă unitate de învăŃământ decât cea din
care provin candidaŃii, se face de către presedintele comisiei, prin tragere la sorŃi, în
ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luându-se
măsuri să nu rămână aceleasi formaŃii de asistenŃă în zile diferite si nici aceiasi
asistenŃi pentru aceleasi săli, la probe diferite.
(1) AsistenŃii, care intră în săli după ce au fost instruiŃi si au semnat fisa de
atribuŃii, primesc din partea presedintelui listele cu candidaŃii, procesul-verbal de
predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări si hârtie stampilată
pentru ciorne. Numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne, primite
pentru fiecare sală de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care
va fi semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei.
(2) Se interzice asistenŃilor să pătrundă în sală cu telefoane mobile sau cu mijloace
electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, cărŃi.
Art.56 – (1) Accesul candidaŃilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel
mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
(2) Se interzice candidaŃilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale,
dicŃionare, notiŃe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
AsistenŃii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în
săli. Nerespectarea dispoziŃiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în
sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele
comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu,
si, după caz, la sancŃionarea asistenŃilor.
(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenŃii vor explica elevilor modul de
desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
CandidaŃii se asează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcŃie de disciplina
si de tipul de subiect primit, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coală
de hârtie tipizată, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate
prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si
completează citeŃ celelalte date de pe colŃul ce urmează a fi lipit. ColŃul colii tipizate va
fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenŃii din săli au
verificat identitatea candidaŃilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute
si după ce acestia semnează în interiorul porŃiunii care urmează a fi sigilată. ColŃurile
lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaŃii au început să scrie pe foaia de concurs
rezolvarea subiectelor. Procedura anterioară se repetă pentru toate colile tipizate
utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea. CandidaŃii vor primi atâtea coli tipizate
si ciorne marcate cu stampila “Bacalaureat 2010 – C.E.” câte le sunt necesare. Pentru
lipirea colŃului lucrării se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru
toate centrele de examen dintr-un judeŃ.
(4) Presedintele comisiei aplică stampila-tip “Bacalaureat 2010 – C.E.” peste colŃul
închis si lipit al lucrării. În cazul în care se organizează o subcomisie în altă locaŃie,
stampila este aplicată de către membrul comisiei din centrul de examen, desemnat
pentru a participa la examen în acea subcomisie. Aceste operaŃii se vor încheia
înaintea iesirii primului candidat din sala de examen.
(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se
sigilează, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării,
atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Propunerea de anulare se poate
face atât în centrul de examen, cât si în centrul de evaluare, de către persoanele din
comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către presedintele
comisiei, după consultare cu comisia judeŃeană/a municipiului Bucuresti.Art.57 – (1) După anunŃarea variantei de subiect extrasă de Comisia NaŃională de
Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaŃilor, urmând
ca acestea să fie distribuite în săli. CandidaŃii care susŃin probele în limbile
minorităŃilor naŃionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât si în
limba română.
(2) Comisia de examen va lua toate măsurile pentru a pregăti în mod
corespunzător operaŃia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat, în cel mai scurt
timp posibil, câte un subiect pentru fiecare candidat.
(3) AsistenŃii primesc subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la presedinte,
vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei si le distribuie fiecărui candidat.
La încheierea acestor operaŃiuni, începe rezolvarea subiectelor de către candidaŃi.
(4) AsistenŃii verifică primirea de către fiecare candidat a tipului de subiect,
corespunzător filierei, profilului, specializării pe care a absolvit-o si opŃiunii, la care
are dreptul conform prevederilor prezentei metodologii. CandidaŃii vor verifica primirea
tipului de subiect corespunzător si vor semna procesul-verbal care menŃionează în
mod explicit acest lucru.
(5) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de examen până la
încheierea probei, exceptând cazurile speciale – cazuri medicale, accidente, situaŃii de
forŃă majoră. CandidaŃii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului
maxim prevăzut de prezenta metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi
centrul de examen cel mai devreme după o oră si jumătate de la distribuirea
subiectelor în săli.
Art.58 – (1) Presedintele, vicepresedintele, secretarul sau un membru al comisiei
verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat
sunt complete si lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu
specializarea si cu opŃiunea candidatului.
(2) Se interzice presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei
să dea candidaŃilor indicaŃii referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale
subiectelor sau ale baremelor de evaluare si notare.
(3) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în
sală si niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă si
semnează de predarea acesteia.
(4) În cazuri excepŃionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea
temporară a sălii, el este însoŃit de unul dintre asistenŃi, până la înapoierea în sala de
examen; în această situaŃie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
Art.59 – (1) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din
momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare
candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaŃii folosesc numai cerneală sau
pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc
numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” si „Geografie”,
candidaŃii pot să utilizeze instrumente de desen.
(2) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se
foloseste numai hârtia distribuită candidaŃilor de către asistenŃi.
(3) CandidaŃii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul
gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaŃi, din diferite motive, doresc
să-si transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.
Acest lucru este consemnat de către asistenŃi în procesul-verbal de predare-primire a
lucrărilor scrise. Colile folosite iniŃial se anulează pe loc de către asistenŃi,
menŃionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenŃi si se păstrează în
condiŃiile stabilite pentru lucrările scriseArt.60 – (1) În timpul desfăsurării probelor scrise, asistenŃii nu dau candidaŃilor
nicio indicaŃie, nu discută între ei si nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre
asistenŃi stă în faŃa clasei, celălalt în spatele clasei si nu au alte preocupări în afară de
supraveghere. În cazul în care acestia încalcă aceste dispoziŃii, presedintele comisiei
poate decide înlocuirea lor si, dacă este cazul, poate face si propunere de începere a
procedurii de cercetare disciplinară.
(2) În timpul desfăsurării probelor scrise, asistenŃii răspund de asigurarea ordinii si a linistii în sala de clasă, de respectarea de către candidaŃi a tuturor prevederilor
prezentei metodologii. AsistenŃii au obligaŃia să verifice dacă elevii au pătruns în sală
cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar
permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si să ia măsurile ce se impun,
conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenŃii nu permit
candidaŃilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizează
presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.
(3) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăsurarea
examenului, semnalate asistenŃilor de către candidaŃi sau sesizate de vicepresedinte ,
secretar, membrii comisiei, de asistenŃi sau de către delegaŃii Comisiei NaŃionale de
Bacalaureat ori ai comisiei judeŃene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice si să ia măsurile ce se
impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.
(4) Comisia de bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti va fi informată,
imediat, despre orice situaŃie specială.
(5) În timpul desfăsurării probelor scrise, precum si pe perioada evaluării probelor
scrise, în sălile de examen si în centrele zonale de evaluare au voie să intre numai:
a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul de examen;
b) persoane delegate de către Comisia NaŃională de Bacalaureat sau de comisia de
bacalaureat judeŃeană/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfăsurarea
corectă a examenului.
Art.61 – (1) După ce îsi încheie lucrările, candidaŃii numerotează foile, sub
îndrumarea asistenŃilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colŃul din
dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, de exemplu sub forma
3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva
rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenŃi. După încheierea numerotării,
candidaŃii predau asistenŃilor lucrările si semnează pentru confirmarea predării
lucrării si a numărului de pagini.
(2) La expirarea celor trei ore acordate, candidaŃii predau lucrările în faza în care
se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Trei candidaŃi rămân în sală până la
predarea ultimei lucrări.
(3) La predarea lucrărilor, asistenŃii barează spaŃiile nescrise, verifică numărul de
pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaŃii,
precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.
(4) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează în centrul de
examen.
(5) La finalizarea probei scrise, asistenŃii predau, sub semnătură, lucrările scrise
presedintelui si celorlalŃi membri ai comisiei. Acestia verifică dacă numărul lucrărilor
predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a
lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe
lucrare si în procesul-verbal si dacă au fost barate spaŃiile nescrise.
(6) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se
consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenŃi si atrage după sine
eliminarea candidatului din examen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top