CRITERII SPECIFICE – PRETRANSFER

 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE

COLEGIUL  DE ARTĂ “CARMEN SYLVA”

      MUNICIPIUL PLOIEŞTI

 Ploieşti, str. Bobâlna nr.44

tel/fax: 0244-525786

            e-mail: licartph@yahoo.com

CRITERII-SPECIFICE-PRETRANSFER.pdf

CRITERII SPECIFICE

PENTRU SELECTAREA CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER

CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVÂȚĂMÂNT

Aprobate în C.A. din data  06.02.2017

și avizate de ISJ Prahova prin adresa nr. 283/27.02.2017

 

 

  • Punctaj minim 80 de puncte conform fișei de evaluare – anexă la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preunversitar în anul școlar 2017/2018, aprobată prin OMEN 5739/14.11.2016.
  • Calificativ ”Foarte Bine” în ultimii 5 ani școlari (adeverințe eliberate de unitatea/ unitățile de învățământ unde a funcționat în această perioadă).
  • Minim grad didactic II  la 01.09.2016 (certificat de acordare a gradului didactic- copie certificată conform cu originalul de directorul unității unde este titular).
  • Nesancționat în ultimii 2 ani școlari. (adeverință eliberată de unitatea de învățământ, sub sancțiunea prevederilor legate de falsul în înscrisuri ).
  • Participarea la minimum un proiect educațional.
  • Elev participant la faza națională a olimpiadelor școlare și/sau premiu la faza județeană/ zonală a olimpiadelor școlare/concursuri naționale avizate M.E.N. în specialitatea postului sau membru al Uniunii Artiștilor Plastici pentru profesorii de desen-pictură. (adeverință eliberată de ISJ, din care să reiasă: anul școlar, disciplina, faza concursului, distincția acordată, numele și prenumele elevului și numele și prenumele profesorului de la clasă al elevului/ dovadă membru U.A.P.).
  • 90 de credite obținute în ultimii 5 ani școlari încheiați(copii ale atestatelor/ adeverințelor certificate conform cu originalul de directorul unității unde este titular ).

 

 

Notă :  Criteriile trebuie îndeplinite cumulativ

Scroll to top