Criterii mobilitate personal didactic 2023-2024

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din invdtdmdntul preuniversitar in anul gcolar 2023-2024, aprobatd
prin Ordinul M.E. 6218114.11.2022, comisia de mobilitate a personalului didactic din
invdtimdntul preuniversitar constituitd la nivelul lnspectoratului $colar Judetean Prahova a
analizat conditiile specifice propuse de unitatea dumneavoastri in vederea ocupdrii
posturilor didactice/ catedrelor vacante in etapele de transfer consim[it intre unitSfile de
invdtdmdnt preun iversita r.

DOWNLOAD

criterii mobilitate
Scroll to top