Regulament de ordine interioară

Regulament de ordine interioară


Art. 1 Etapa Naţională a Olimpiadei de Arte este organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova. Perioada în care se organizează acest concurs este 2 aprilie – 5 aprilie 2012.


Art. 2 Participanţii la concurs vor avea asupra lor actul de identitate/ certificatul de naştere în original şi în copie, carnetul de elev vizat, avizul epidemiologic valabil pe perioada desfășurării olimpiadei  şi ecusonul de participant la olimpiadă, care se va primi la cazare.


Art. 3 Pentru desfăşurarea programului în condiţii optime, se impune respectarea unei discipline stricte de către toţi participanţii:

a) profesorii însoţitori vor monitoriza permanent elevii şi îi vor însoţi în activităţile şi vizitele prevăzute în programul concursului, transportul realizându-se în sistem organizat;

b) elevii au obligaţia de a avea un comportament adecvat, conform statutului lor (Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005) şi de a participa la toate activităţile din program;

c) elevii vor respecta programul concursului, orele de trezire şi culcare (7:00, respectiv 22:30), cu excepţia zilelor în care se organizează activităţi deosebite;

d) elevii au obligaţia de a nu degrada sau distruge spaţiile de cazare şi masă, sălile de clasă, atelierele sau obiectivele turistice şi culturale care vor fi vizitate; în caz contrar, daunele vor fi imputate celor vinovaţi;

e) consumul de băuturi alcoolice, ţigări, precum şi al substanţelor interzise prin lege este strict interzis pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului;

f) fumatul, pentru profesorii însoţitori, este permis numai în locuri special amenajate;

g) dacă vor apărea abateri grave de la regulament, organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua măsuri pentru părăsirea locului de cazare de către elevul în cauză, iar cheltuielile de deplasare către judeţul de unde acesta provine vor fi suportate de părinţi.


Art. 4 Prezentul regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile etapei naţionale a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor – Ploiești 2012 şi va face parte din mapele profesorilor însoțitori.


Art. 5 Conducerile liceelor vor prelucra cu elevii participanţi regulamentul de ordine interioară al etapei naţionale a Olimpiadei de Arte, iar elevii participanţi vor semna un angajament de respectare, în două exemplare. Un exemplar se va preda la locul de cazare, iar celălalt va fi păstrat de către profesorul însoţitor.

Art. 6 Fiecare profesor-însoţitor şi candidat va semna procesul verbal de predare a inventarului camerei de cazare.


Inspector Şcolar general,

Prof. Gheorghe Borovină


Inspector Şcolar de specialitate,

Prof. Rodica Georgescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top